ایران، ژاپن، دور اما نزدیک

از دیدگاه تاریخی و بر اساس اسناد و شواهد موجود، ایران و ژاپن دارای روابط بسیار نزدیک، دوستانه و مطلوب هستند غیر از مساله تأمین...